logoA_2.png
25/dec/2018

ABA Huis is blij en trots mede te mogen delen dat we een samenwerking aangaan met basisschool de Satelliet!

Het ABA Huis is een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen en jeugdigen met een gedrags- en/of een ontwikkelingsstoornis.
De Satelliet is een reguliere basisschool in Dordrecht met als visie 5-sterrenonderwijs.

In het voorjaar van 2019 starten we een pilot om een nieuw aanbod zorg/onderwijs te creëren binnen de muren van de Satelliet; ‘Sterren naar school’.

Het doel van onze samenwerking is om kinderen te begeleiden en voor te bereiden op de overstap naar een vorm van (speciaal) basisonderwijs.

Voor wie is ‘Sterren naar school’?

Sommige kinderen zijn uitgevallen op hun eigen school of hebben (nog) niet de juiste vaardigheden ontwikkeld om grotendeels zelfstandig te functioneren binnen het onderwijs.
Speciaal voor deze kinderen is de ‘Sterren naar school’ groep ontwikkeld.
‘Sterren naar school’ kan begeleiding bieden aan 5 kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud.

Op deze groep wordt voornamelijk gewerkt aan (voor)schoolse vaardigheden en sociale vaardigheden. Bij de start van de groep zijn de kinderen het grootste gedeelte van de dag op de ‘Sterren naar school’ groep. Naarmate het jaar vordert zullen de kinderen steeds meer meedoen en wennen aan een schoolklas.

Door ze geleidelijk aan met hulp te laten wennen in de klas worden de kinderen optimaal voorbereid op een passende plek binnen een vorm van (speciaal) basisonderwijs. Om te bepalen welke school het meest passend is voor het kind wordt nauw samengewerkt met de leerkrachten van de Satelliet en het samenwerkingsverband Dordrecht.

Waar kan ik terecht om een kind aan te melden?

Kent u een kind dat mogelijk baat heeft bij deelname aan deze pilot of heeft u vragen over de pilot? Neem dan contact op met Merel Vlemmix (merel@abahuis.nl, 078-2040415).

Voor meer informatie over onze samenwerkingspartner de Satelliet verwijzen wij u naar de website:

www.desatelliet.nl


20161117_145502-612x250.jpg
28/apr/2016

Cliënten en hun ouders / vertegenwoordigers kunnen bij de cliëntvertrouwenspersoon van ABA Huis terecht met vragen, problemen of klachten over de zorg- en dienstverlening of bejegening. De vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing of bij het indienen van een formele klacht. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschakeling van de vertrouwenspersoon.

De cliëntvertrouwenspersoon doet niets zonder uw toestemming, behalve wanneer het vermoeden bestaat dat het gaat om een strafbaar feit. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met uw informatie en heeft een onafhankelijke positie. Hij of zij hoeft geen verantwoording af te leggen aan directie, managers of andere medewerkers van ABA Huis.

Eenmaal per jaar legt de vertrouwenspersoon verantwoording af via een jaarverslag. De gegevens in dat verslag zijn anoniem en niet terug te voeren op de betrokken personen.

ABA Huis heeft een externe vertrouwenspersoon Mevrouw Margriet Maris, E:margriet@hetvolstevertrouwen.nl, T:06 5116 6161.

Klachtenregeling Jeugdwet

Als cliënt van ABA Huis(of ouder) kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure en cliëntvertrouwenspersonen van ABA Huis. Als uw zoon/dochter op basis van de Jeugdwet zorg en ondersteuning van ABA Huis krijgt, kunt u er ook voor kiezen gebruik te maken van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
(alleen bij Jeugdwet indicatie)

Telefoon: 088 555 1000
www.akj.nl


20161117_152243-612x250.jpg
28/apr/2014

Klachtenregeling

Ondanks onze inzet, kan het zijn dat u niet tevreden bent over een dienst van ABA Huis. Probeer hierover eerst contact met ons op te nemen. U kunt ons bellen, maar ook mailen. Hieronder ziet u een stappenplan dat vertelt wat u moet doen bij een eventuele klacht.U kunt ook direct contact opnemen met de klachtencommissie.

Wat moet u doen bij een klacht?

Stap 1
Probeer de klacht altijd te bespreken met de veroorzaker van de klacht.
Hij/zij zal het waarderen als de oorzaak van de klacht direct kan worden opgelost.

Stap 2
Als u de klacht niet met de veroorzaker van de klacht kunt of wilt bespreken,
kunt u de klacht voorleggen aan de directie van ABA Huis.

Stap 3
Indien het gesprek met de directie voor u niet het gewenste resultaat oplevert,
kunt u de klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van ABA Huis.

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg
W: www.lkgz.nl
U kunt u klacht indienen via het volgende link;
https://www.123formulier.nl/form-3606/Klacht-Indienen

Ontvangst van uw klacht
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 3 werkdagen per e-mail of per post (afhankelijk van de wijze waarop u de klacht heeft ingediend) een ontvangstbevestiging.
De voorzitter toetst de ontvankelijkheid van de klacht. Dit betekent dat wordt nagegaan of uw klacht in behandeling kan worden genomen.
U ontvangt een verzoek tot toestemming voor het opvragen van uw (medische gegevens) bij de organisatie
Indien nodig vragen wij u de klacht verder toe te lichten
Uw klachtenformulier wordt verstuurd aan de organisatie waartegen uw klacht gericht is
Na ontvangst van de aanvullende documenten gaan wij over tot het versturen van uw klacht aan de organisatie waartegen u een klacht heeft (een lid van onze klachtencommissie);
Wij verzoeken de organisatie om te reageren op uw klacht (hoor en wederhoor)
De reactie van de organisatie wordt aan u verstuurd zodat u hier weer op kunt reageren
Indien nodig vragen wij bij beiden partijen om aanvullende informatie

Behandeling van de klacht
Het kan voorkomen dat er een hoorzitting wordt ingepland. Dit gebeurd wanneer de commissie onvoldoende informatie heeft om een schriftelijke uitspraak te kunnen doen. Wanneer de klachtencommissie welover voldoende informatie beschikt zullen ze conform de klachtenregeling beoordelen of de klacht gegrond is. U en de betrokken organisatie ontvangen binnen de gestelde termijn het oordeel van de klachtencommissie, al dan niet vergezeld met een advies aan de organisatie;

De organisatie informeert de klager en klachtencommissie over de maatregelen
De organisatie en klachtencommissie gaan bij de klager na of de klacht naar tevredenheid opgelost is


28/apr/2014

Autisme is een ernstige verstoring van normale ontwikkelingsprocessen en openbaart zich in de eerste drie jaren. Het manifesteert zich in tekorten op het gebied van taal, het cognitieve, sociale en zich aanpassend functioneren.


26/apr/2014

Om aandacht te geven aan Wereld Autisme Dag (2 april) organiseren de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds de Autismeweek 2014 van 29 maart t/m 5 april 2014.
ABA Huis zet zich in voor de zorg en
zelfredzaamheid van kinderen en
jeugdigen vanaf 3,5 jaar. Met de principes van ABA richten wij ons op het
maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden.

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Copyright by Anka Consultancy 2018. All rights reserved.